Afyon 2 Nolu Şubemiz ve A.K.Ü tarfından İmzalanan KİK Kararı


70 | 12.12.2019
| |

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNCE OLUŞTURULAN KURUM İDARİ KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (Ekim  2019) 
           4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Kurul İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmeliğin 6.maddesi hükümleri gereğince Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Yetkili Sendika Eğitim Bir Sen Sendikası tarafından oluşturulan Kurum İdari Kurulu 2019 yılı toplantısı Rektörlük toplantı salonunda 22/10/2019 tarihinde saat 10:00’da toplandı. Kurul Başkanlığına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR Kurul Başkan Vekilliğine Mustafa İŞBİLİR, Raportör olarak Kurum İdari Kurul Üyeleri arasından Ömer Yavuz KARAGÖZ seçildi.  

Kurul toplantısında aşağıdaki konularda mutabakat sağlandı:

1. ‘’Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 5. maddesi gereğince memur ve bilgisayar işletmeni kadroları aynı idari hizmetler gurubunda yer aldığından memur kadrosunda görev yapan personelden bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olanların sınavsız olarak bilgisayar işletmeni kadrosuna atanmalarının sağlanması görüşülmüştür. Ayrıca 2019 yılı sonuna kadar Bilgisayar İşletmenliği kadrosu için sınav yapılmasına ve gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

2. 2020 yılı içerisinde mevcut imkanlar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tenkis-tahsis işlemlerinden sonra “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavlarının yapılmasına ve gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

3. Üniversiteniz bünyesinde bulunan ve 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesi gereğince atanabilecek kadrolara, Personel motivasyonunun artması, aidiyet duygusunun zedelenmemesi için önceliğin kurum içerisinde bu kadrolara atanabilecek ehliyet ve liyakat sahibi kişilerin değerlendirilmesi görüşülmüş olup, bugüne kadar yapılan atama ve görevlendirmelerde liyakate bağlı kalınarak işin gereğini yerine getirebilecek atama ve görevlendirmelerin yapıldığı konusunda mutabakata varılmıştır. 

4. Üniversite personelinin işyerine geliş gidişlerinde kullanılan servis araçlarının zaman zaman talebi karşılamadığı ve personelin ayakta yolculuk yaptığı gözlenmiştir. Yolcu güvenliği ve trafik kuralları gereğince bu sorunun giderilmesi konusu görüşülmüş olup; Mevcut bütçe imkanları dahilinde maksimum düzeyde servis hizmeti sağlandığı, zaman zaman servislerde yoğunluk yaşandığı, mevcut bütçe imkanları dahilinde de servislerin sayılarının arttırılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.   

5. Doktorasını tamamlayarak uzun yıllardır doktor öğretim üyesi kadrosunu bekleyen araştırma ve öğretim görevlileri bulunmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi için acil bir eylem planı ortaya konularak ve kadro bekleme süreleri göz önüne alınarak sorunun en kısa zamanda çözülmesi konusu gündeme getirilmiş olup; Norm kadrolar göz önüne alınarak ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde kadro ilanlarına çıkıldığı anlaşılmıştır.

6. Doçentlik unvanını kazanmış ve profesörlük unvanını hak eden öğretim üyelerine kadrolarının verilerek ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesini konusu görüşülmüştür. Norm kadrolar göz önüme alınarak ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde kadro ilanlarına çıkıldığı anlaşılmıştır.

7. Doktor Öğretim üyelerinin tekrar atanma kriterleri içerisinde ders verme, idari görev, BAP projelerinin atama kriterlerinin de puan değerlendirmesine dahil edilmesi konusu görüşülmüş; Afyon Kocatepe Üniversitesi atama ve yükseltme kriterleri içerisinde puanlama sisteminin bulunduğu anlaşılmıştır.

8. 50-d maddesine göre istihdam edilen araştırma görevlilerinin 33-a maddesine geçirilmesi talep edilmiş olup; Araştırma görevlisi kadrolarının kanun hükümleri çerçevesinde atamaların 50-d kapsamında yapılmakta olduğu ve kanunen mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 
 
9. Profesörlük Atanması için Doçentlik unvanı aldıktan sonra, Ek 1’deki tablonun 4.1, 4.2. ve 4.3 maddelerinde ifade edilen tamamlanmış ya da devam eden proje türlerinden birinde yürütücü / araştırmacı / danışman olarak görev almış olmak veya 3.1, 3.2, 5.1, ve 5.2. maddelerindeki faaliyetlerden en az birini gerçekleştirmiş olmak, maddesi özellikle TÜBİTAK projelerindeki maddi problemlerden dolayı tekrar gözden geçirilmesi gerektiği dile getirilmiş olup; Konuya ilişkin olarak, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki değişikliklerin Üniversite Senatosu’na sunulmuş olduğu ancak kararın henüz değerlendirme aşamasında olduğu anlaşılmıştır.

10. Kongre ve sempozyumlarda görev almak isteyen akademik personelin taleplerinin karşılanması için maddi ve idari kolaylık sağlanması (yolluk, yevmiye vb.) dile getirilmiş olup; Birim bütçe imkanları dahilinde maksimum düzeyde katılımın sağlanmakta olduğu, yapılan görevlendirmelere ilişkin yolluk yevmiye ödemelerinin de zamanında yapılmakta olduğu anlaşılmıştır.

11. Akademik ve İdari personelin kişisel gelişim ve kurumsal kimliğin pozitif noktada maksimize edilmesi amacıyla, kurum içi veya kurum dışı eğitimlerin planlanması, teşvik edilmesi ve bu eğitimlere pratikte faydalanılabilecek pozisyonlarda çalışanların katılımının sağlanması görülüşmüş olup, mevcut imkanlar dahilimde bütçe imkanları gözetilerek yapılmakta olduğu anlaşılmıştır.

12. Gerek ÖSYM gerekse Açık Öğretim sınavlarındaki görevlendirmelerde unvan ayrımı yapılmaksızın bütün personele eşit olarak dağıtımın dağıtılması konusu gündeme getirilmiş olup; ÖSYM ve AÖF sınavlarında Akademik ve İdari Personellere yapılacak  görev dağılımlarının, idari personel arasında  eşitlik ilkelerine uygun bir şekilde yapılması hususu gündeme getirilmiş olup; konunun ÖSYM Temsilciliği ile görüşülerek idari personel görevlendirmelerinin  eşitlik ilkelerine  uygun olarak yapılmasının sağlanması konusu karara bağlanmıştır.

13. Fakülteler çevresindeki başıboş hayvanların kontrol altına alınması konusu gündeme getirilmiş olup; Konu ile ilgili olarak Rektörlüğümüz tarafından Veteriner Fakültesi ve Afyonkarahisar Belediyesi’nce çalışmalar yapıldığı anlaşılmıştır.

14. Üniversitemiz ya da birimlerinde yıllardır yoğun ve özverili bir şekilde çalışan personelimizin motivasyonu açısından ve diğer çalışanlara örnek olması anlamında çalışan personelimizin onurlandırılması, hatırlanması ve teşvik edilmesi için personelin görev alanı ile ilgili eğitimlerin devam etmesi, özverili ve gayretli çalışan personelin ödüllendirilmesi, meslek tanımlarının yapılması ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. maddesi gereği ödül sisteminin uygulanmasına yönelik çalışmaların yapılması konusu görüşülmüş olup; konuya ilişkin olarak Afyon Kocatepe Üniversitesinde kurulan “Ödül Komisyonu”nun çalışmaların devam ettiği ve hazırlanacak rapora göre bu sistemin uygulanmaya başlanılacağı görüşülmüştür. 

15. Sürekli Değişen kanunlar nedeni ile sık sık mevzuat değişmektedir. Personelimizin işlerini güncel mevzuata uygun olarak yapabilmesi için personelimize gerekli eğitim seminerlerinin verilmesi ve bu eğitim seminerlerine katılacak personelin uzmanlıklarına ve yaptıkları işlere göre belirlenmesi gerekmektedir. Bu konunun sürekli takip edilmesi ve eğitim faaliyetlerinin ve seminerlerinin düzenlenmesi ya da düzenlenen eğitimlere işi yapan personelin gönderilmesi gündeme getirilmiş olup; düzenlenen eğitim ve seminerlere işi yapan personelin gönderildiği anlaşılmıştır.

16. Üniversitemiz web sayfasında yetkili sendikanın faaliyetlerinin, duyurulanın ve Kurum İdare Kurulu'nun kararlarının ihtiva edileceği bir bölümün ayrılması talep edilmiş olup, konunun Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile görüşülmesine karar verilmiştir.

17. Personelin takım çalışması, iş verimliliği ve moral gücünün artırılması için hizmet içi eğitim programları ile personelin bilgilendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için periyodik olarak düzenlenecek ve süreklilik arz edecek kurs, seminer ve bilgilendirme toplantılarının mevcut imkanlar dahilinde Sendika ve Üniversite işbirliği içerisinde düzenlenmesi hususunda mutabakata varılmıştır.

18. Kurumunuzdan başka bir kuruma naklen atanma talebinde bulunan personelin taleplerinin karşılanması noktasında, hem ihtiyaç duyulan personel sıkıntısının yaşanmaması hem de naklen gitmek isteyen personelin mağdur edilmemesi için Üniversitemiz tarafından naklen atamayla ilgili yönerge hazırlanması, Yönergede naklen atamalarla ilgili bazı kriterlerin belirlenmesi, (hizmet yılı puanı gibi) talepte bulunulmuş olup; Özellikle 2019 yılı açıktan atama izinlerinin yetersiz olduğu ve muvafakat taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

19. Rektörlüğe bağlı birimlerin İdari ve Akademik personel maaşları, bunlara ilişkin SGK işlemlerinin Üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yürütülmekte olduğu ancak ilgili Başkanlığın Tahakkuk servisinde yeterli sayıda kalifiye elaman bulunmadığı ve bu nedenle de işlerin yetiştirilmesinde sıkıntıya düşüldüğü, öncelikle işlemleri kendi yapabilecek durumda olan birimlerden başlamak üzere her birimin kendi maaş ve diğer işlemlerini yürütmesi konusunda  çalışma başlatılması gündeme getirilmiştir. Üniversite Rektörlüğü, Genel Sekreterlik, İç Denetim Birimi dışında kalan birimlerin, imkanlar dahilinde kendi maaşlarını kendi birimlerinde yapmaları konusunda gerekli çalışmaların başlatılmasına veya İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Tahakkuk Servisinin insan gücünün artırılması konusunda mutabakata varılmıştır. 

20. Afyon Kocatepe Üniversitesi genelinde icra işlemlerini takip eden personelin iş yükünün ve konuya ilişkin yasal sorumlulukların ve yaptırımların ağırlığı konusu gündeme getirilmiştir. Üniversite Rektörlüğü tarafından, icra kesintilerinin bulunduğu birimlere, konu hakkında bir yazı yazılması ve ayrıca icra takip işlemlerinde iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, Rektörlük merkez birimlerinden birinde imkan ve yeterli kadro olursa, bu işleri takip edecek bir birim kurulması konusunda mutabakata varılmıştır.

21. Yemekhane ücretlerinin online (kredi kartı, banka kartı) veya Banka EFT yolu ile ödenmesi konusu gündem getirilmiş olup; 2019 yılı sonuna kadar mevcut imkanların geliştirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiği, 2020 yılında ise farklı bir sitem üzerinden çalışmalara başlanacağı konusunda bilgi verilmiştir.  22/10/2019 
 
Kurul Başkan Vekili   Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR  Rektör Yardımcısı  

Sendika Temsilcisi  Mustafa İŞBİLİR   

Sendika Temsilcisi   Dr. Öğr. Gör. İbrahim YAVUZ     

Sendika Temsilcisi   Mehmet AKTÜRK     

Sendika Temsilcisi  Yücel GÜLLÜ    

Üye  Abdullah AYDOĞAN    Genel Sekreter Yrd. 

Üye Ömer Yavuz KARAGÖZ Personel Dairesi Başkanı  

Üye  İhsan CERAN    İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 

Üye  Ahmet ERKAN     Strateji Geliştirme Daire Ba

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top